Huishoudelijk Reglement

Artikel 1a: De vereniging kent de volgende categorieën leden

 1. Recreatieleden: t/m 15 jaar (Juniorleden)
 2. Recreatieleden: 16 jaar en ouder (Seniorleden)
 3. Jong Talent leden
 4. Selectieleden

Artikel 1b: Jong Talent leden en Selectieleden

 1. zijn verplicht deel te nemen aan de trainingen
 2. zijn, indien geselecteerd, verplicht deel te nemen aan wedstrijden
 3. dienen zich bij ziekte of verhindering af te melden bij de leiding
 4. die naar oordeel van de leiding niet voldoende deelnemen aan de trainingen kunnen worden teruggezet naar de recreatielessen. Voorafgaande hieraan ontvangen de betrokkene en de ouder(s)/verzorger(s) een schriftelijke waarschuwing.

Artikel 2a: Contributie

 1. De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
 2. In geval van te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.
 3. De eerste 2 lessen worden beschouwd als proeflessen. Voor deze lessen is geen contributie verschuldigd.

Artikel 2b: Aanmelding en betaling contributie

 1. Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van het
  aanmeldingsformulier op de website. Dit dient binnen twee weken na eerste deelname te gebeuren.
 2. Het lidmaatschap voor een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar.
 3. De verschuldigde contributie voor het lopende seizoen dient in maximaal 2 termijnen te worden voldaan vóór de op de nota vermeldde vervaldata.
 4. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld.
 5. Voor de hoogte van het inschrijfgeld, de contributie en de administratiekosten kan de website geraadpleegd worden.

Artikel 2c: Beëindiging lidmaatschap

 1. Beëindiging van het lidmaatschap van het lopende seizoen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli van het lopende seizoen.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen
  restitutie plaats van reeds betaalde contributie.
 3. Het bestuur behoudt zich het recht voor een lid te royeren bij gebleken wangedrag of wanbetaling. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en het is niet mogelijk de reeds betaalde contributie terug te vorderen.

Artikel 3: Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden. Uit hun midden kiezen zij een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. Daarnaast benoemt het bestuur uit hun midden 1 persoon verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanstelling van bevoegde en
  geschikte trainers en assistenten en voor het vaststellen van de hoogte van hun salaris en vergoeding.

Artikel 4: Kascommissie

 1. De kascommissie bestaat uit 3 leden: dit kunnen zijn trainers, seniorleden en ouders van leden van de vereniging.
 2. De kascommissie controleert jaarlijks minimaal 4 weken voor de algemene ledenvergadering de boekhouding en doet hiervan verslag op de algemene ledenvergadering.
 3. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering al dan niet
  akkoord te gaan met de boekhouding.
 4. Het streven is om jaarlijks 1 lid van de kascommissie te vervangen door een nieuw lid.
 5. De algemene ledenvergadering benoemt in dat geval het nieuwe lid op
  voordracht van de penningmeester.

Artikel 5a: Leiding

 1. Het bestuur benoemt één persoon van de leiding tot hoofdleider/-ster, die verantwoordelijk is voor de opgave van deelnemers aan de KNGU-
  wedstrijden.
 2. De hoofdleider/-ster geeft aan de penningmeester door welke betalingen aan de Regio gedaan moeten worden.

Artikel 5b: Activiteitencommissie

 1. Bestaat uit 5 leden en wordt benoemd door het bestuur.
 2. Is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de activiteiten, niet zijnde KNGU-wedstrijden, van de vereniging.
 3. Is verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 6: Stemrecht

 1. Bij de algemene ledenvergadering hebben stemrecht:
  1. alle leden van 16 jaar of ouder,
  2. ouder(s) en vertegenwoordiger(s) van juniorleden, met dien verstande dat bij stemming per juniorlid slechts één stem mag worden uitgebracht,
  3. leden van de leiding en assistenten van de leiding mits zij seniorlid zijn.
 2. Leden van het bestuur hebben een adviserende stem.

Artikel 7: Wijziging van het Huishoudelijk Regelement

 1. Het Huishoudelijk Reglement kan door een besluit van de algemene
  ledenvergadering worden gewijzigd.
 2. Een voorstel hiertoe moet minimaal 2 weken vóór de algemene
  ledenvergadering aan de leden worden bekendgemaakt.

Artikel 8: Slotbepaling

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Dit Huishoudelijk Reglement is akkoord bevonden op de algemene ledenvergadering van 26 juni 2019.