• De Grote Clubactie is in volle gang!

  Bekijk de tussenstand (thermometer) onder het kopje Updates!

 • Wij zoeken bestuursleden!

  Zie in het menu Over Return – Vrijwilligers.

 • Trainers altijd welkom! 📢

 • A World of Talents

  Fleur Heemskerk – Fotografie: André van Dam

 • 🤸‍♀️ Return Sassenheim 🤸‍♀️

Huishoudelijke reglementen

Artikel 1: LEDEN

 1. De vereniging kent de volgende categorieën clubleden:
  1. Recreatie gymleden t/m 15 jaar, (Jeugdleden)
  2. Jong Talent- en Selectieleden
  3. Seniorleden van 16 jaar en ouder welke 1 x per week recreatiegym of turnen beoefenen.
  4. Senior damesleden voor o.a. Aerobic.
 2. Jong Talent leden en Selectieleden die niet voldoende deelnemen aan de lessen kunnen worden teruggezet naar de recreatielessen.
 3. Jong Talent leden en Selectieleden worden verplicht deel te nemen aan de wedstrijden, anders kunnen zij worden uitgesloten van de training

 

8.2 Artikel 2: LIDMAATSCHAP

 1. De aanmelding geschiedt door invulling van een inschrijfformulier. Dit formulier wordt aan de leiding overhandigd binnen twee weken na eerste deelname.
 2. Het toelaten als lid van de vereniging kan door het bestuur geweigerd worden op grond van in het verleden gebleken wanbetaling of wangedrag van het aspirant lid.
 3. De eerste twee lessen zijn vrij van contributie, de derde les is de startdatum voor de contributieberekening.
 4. Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld.
 5. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie waarvan het adres vermeld staat in het clubblad. Dit kan alleen per verenigingsjaar: dus vóór 1 juni.

 

8.3 Artikel 3: CONTRIBUTIES

 1. De algemene vergadering stelt de contributies en het inschrijfgeld vast. Voor elke categorie (Art. 1a 1 t/m 4) kan een eigen contributie vastgesteld worden.
 2. De ledencontributie loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar.
 3. De contributie moet worden voldaan vóór de vervaldatum, zoals vermeld op de nota.

 

8.4 Artikel 4: HET BESTUUR

 1. Het bestuur wordt gekozen voor de tijd van 3 jaar. Op de algemene vergadering treedt het ene jaar de voorzitter met één of twee leden af, het andere jaar de secretaris en één of twee leden en het derde jaar de penningmeester met één of twee leden. De aftredenden zijn direct herkiesbaar, tenzij een bestuurslid kenbaar maakt niet herkiesbaar te zijn. Dit moet hij/zij 3 maanden van te voren aangeven.
 2. Het bestuur benoemt één persoon voor de ledenadministratie. Hij/zij verzorgt tevens het innen van de contributies.
 3. Het bestuur regelt de aanstelling van geschikte en bevoegde leiding voor de diverse lessen en haar salaris.

 

8.5 Artikel 5: KLEDING

 1. Het verenigingstenue is verplicht op de wedstrijden en aanbevolen tijdens de lessen. Hierbij dienen witte turnschoentjes gedragen te worden.
 2. Lang haar moet worden ingevlochten en/of in een staart worden gebonden, zowel tijdens de lessen als tijdens de wedstrijden.
 3. Sieraden, kettinkjes en grote oorbellen en horloges mogen niet worden gedragen, zowel tijdens de lessen als tijdens de wedstrijden.

 

8.6 Artikel 6: KASCOMMISSIE

 1. De kascommissie bestaat uit drie leden der vereniging. Zij controleert voor de algemene vergadering de boekhouding. Zij doet verslag op de algemene vergadering.
 2. De kascommissie adviseert de algemene vergadering al dan niet decharge te verlenen aan de penningmeester.
 3. Het ene jaar treedt één lid van de kascommissie af, het andere jaar treden twee leden af.
 4. De algemene vergadering benoemt elk jaar één of twee nieuwe leden voor de kascommissie, zodat de commissie uit drie leden blijft bestaan.

8.7 Artikel 7: LEIDING

 1. Uit de leiding wordt één persoon benoemd tot hoofdleider/ster. Hij/zij verzorgt de opgaven voor de wedstrijden.
 2. De penningmeester berekent de betalingen die aan de Regio gedaan moeten worden en geeft dit door aan de penningmeester.

8.8 Artikel 8: STEMRECHT
Op de algemene vergadering hebben stemrecht:

 1. Alle leden van 1. 16 jaar en ouder.
 2. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van juniorleden; één stem per juniorlid.
 3. leiders/sters.

8.9 Artikel 9: WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Het Huishoudelijk Reglement kan door een besluit van de algemene vergadering worden gewijzigd.
 2. Een voorstel hiertoe moet minimaal twee weken vóór de algemene vergadering aan de leden worden bekendgemaakt.

8.10 Artikel 10: SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 25 mei 2005
Het bestuur:
A. Breedijk………………voorzitter …………W. Spaans……………..vice voorzitter
G. Boekel-Cornelis……secretaris ………….W. Spoor………………penningmeester
Deze reglementen zijn akkoord bevonden op de ledenvergadering van 25 mei 2005.

Vrijwilligers gezocht

Bestuursleden

Wij zoeken nog bestuursleden voor verschillende functies in het bestuur, zoals Secretariaat en Vrijwilligerszaken. Ook een meer projectmatige invulling van een algemene functie in het bestuur is mogelijk, zoals voor bijvoorbeeld Sponsorwerving, Vrijwilligersbeleid of Veilig SportKlimaat. Interesse? Stuur een e-mail naar info@returnsassenheim.nl

Back to Top